*حکمت وضو*

ازپیامبر(ص)پرسیدندحکمت وضوچیست؟

فرمود:وضو گرفتن یعنی شستن صورت

 ودست هاومسح کردن

سروپا.

شستن صورت یعنی:خدایا هر گناهی که با این صورت انجام

دادم آن راشستشو

می کنم که باصورت پاک به جانب توعبادت

کنم وباپیشانی توسربرخاک بگذارم.

شستن دست هایعنی:خدایاازگناه دست شستم

وگناهی راکه

 بادستم مرتکب شدم باشستن

دست آن راپاک می کنم.

مسح سریعنی:خدایاازهرخیال باطل و فکرغلط

که درسرپروندانم

سرم را تطهیرمی کنم وآن خیال های

 باطل راازسردورمی افکنم.

مسح پایعنی:خدایا از جای بدرفتن پامی کشم واین

پاراازهرگناهی که باآن

انجام داده ام پاک می کنم.تاريخ : ۸۸/۱۱/۱۲ | 22:19 | نویسنده : کیمیا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.